Άρθρα: Εκφωνηθείς εν τη εξέδρα της πλατείας της προκυμαίας Τήνου.."

Dublin Core

Τίτλος

Άρθρα: Εκφωνηθείς εν τη εξέδρα της πλατείας της προκυμαίας Τήνου.."

Περιγραφή

Εκφωνηθείς εν τη εξέδρα της πλατείας της προκυμαίας Τήνου κατά την Πανήγυριν της 25 Μαρτίου 1908, υπό του κ. Γ.Λαμπάκη, καθηγητού εν τω Εθν. Πανεπιστημίω και Γραμματέως της Α.Μ. της Βασιλίσσης ημών Όλγας
Πανέλληνες αδελφοί χριστιανοί!

Πάλιν αί σάλπιγγες ηχούσιν, πάλιν τα επί των επάλξεων των φρουρίων τηλεβόλα κροτούσιν, πάλιν η ωραία ημών Σημαία, το χάρμα τούτο του αισθήματος και της οράσεως κυματίζει επί του γλαυκού ουρανού της γλυκείας ημών Πατρίδος, πάλιν τα επινίκεια και οι παιάνες εξαγγέλουσι την μεγάλην ταύτην του Ελληνικού Χριστιανισμού ημέραν.

Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην! Ευαγγελίζου Αθήναι, Ευαγγελίζου Σπάρτη, Ευαγγελίζου Βυζάντιον, Ευαγγελίζου Σμύρνη, Αντιόχεια, Αλεξάνδρεια, Ευαγγελίζου πάσα χριστιανική γη , ιδία δε Ευαγγελίζου Γη του Ελληνικού χριστιανικού κόσμου, εις ού την γλώσσαν συνεγράφησαν τα Ευαγγέλια, εκηρύχθησαν αι θείαι του χριστιανισμού Αλήθειαι, και υπό τους θόλους του ναού της Αγίας Σοφίας εθεσπίσθησαν τα μεγάλα δόγματα της αμωμήτου ημών πίστεως.

Περιχαρής η Ιερά νήσος Τήνος, φιλοξενεί και υποδέχεται και τα έτερα λίαν προσφιλή τέκνα, της πατρίδος της δούλης ημών αδελφής, ει και δούλοι κυρίως δεν υπάρχουσιν «ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος πάντες ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού.

Δια τούτο επιτρέψατέ μοι οι της ημετέρας χώρας αδελφοί κυρίως τους λόγους ημών τούτους ν’ αποτείνωμεν εις τους από της Ασίας και των άλλων μερών συνελθόντας παμφιλτάτους και ποθηνοτάτους ημών αδελφούς.

Την στιγμήν ταύτην, πανέλληνες αδελφοί ημών χριστιανοί, προκύπτουσα από της Ακροπόλεως η μεγάλη ημών Μήτηρ, καταφιλεί και εναγκαλίζεται Υμάς ως τα πλέον αγαπητά και φιλόστοργα αυτής τέκνα.

Θερμάνθητε εις το θάλπος της ιεράς ημών Μητρός, αναπνεύσατε έστω και προς σμικρόν τον ιερόν της αγίας νήσου αέρα, τον αέρα της πίστεως, τον αέρα της θρησκείας, τον αέρα της αρετής, τον ζώδηρον αέρα του Ελληνικού Χριστιανικού Κόσμου.

Η ιερά αύτη νήσος είναι ο κοινός τόπος, εφ’ ού μετά τοσούτων παλμών καρδίας και κοινής συμπαθείας, κοινάς δίδομεν τα δεξιάς, είναι ο ιερός κρίκος, ός συνδέει τους από πάσης χώρας Έλληνας αδελφούς χριστιανούς.

Πανέλληνες χριστιανοί! η εορτή αύτη εν τη ιερά ταύτη νήσω αντικατέστησεν πάσαν άλλην των αρχαίων ημών προγόνων επί το αυτό συνέλευσιν. Ενταύθα άγομεν τα πανελλήνια του Γένους, τα πανελλήνια της καθόλου πατρίδος, τα πανελλήνια του καθόλου Ελληνισμού…

Παμφίλτατοι Έλληνες χριστιανοί! Η γλυκεία ημών Πατρίς δύο κυρίως ζητεί εξ’ υμών, Θρησκείαν και Γράμματα, Πίστιν και Επιστήμην, Εκκλησίαν και Σχολείον.

Θερμάνατε την καρδίαν, φωτίσατε τον νούν. Της πίστεως ενίσχυσιν ανάγκην δεν έχετε. Ενισχύσατε τα σχολεία, προστατεύσατε όσον δύνασθε τα γράμματα. Επιστήμη και αλήθεια είναι το αυτό. Αλήθεια δε είναι ο Χριστός. «Εγώ ειμί η Αλήθεια». Μόνον δια της γνώσεως της Αληθείας δυνάμεθα να ελευθερωθώμεν από την δουλείαν της αμαρτίας. Το λέγει ο Κύριος «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η Αλήθεια ελευθερώσει υμάς».

Λάβετε σήμερον θείαν δύναμιν και ενίσχυσιν. Ιδού η πάνσεπτος Εικών της Θεομήτορος, ιδού το αγιώτατον Παλλάδιον της θρησκείας ημών και της Πατρίδος. Ατενίσατε εις την υπέρλαμπρον δόξαν της Ουρανίου ημών Μητρός, ήν κατ’ αξίαν υμνείσαι γλώσσα ανθρώπου ου δύναται.

Ευλογήσατε σεβάσμιοι ιερείς τα υπό ιεράς συγκινήσεως δακρύοντα πλήθη και υπό την αληθή αυτών Μητέρα μετά τοσαύτης πίστεως συνωθούμενα πιστά αυτής τέκνα. Αντλήσατε προσφιλείς αδελφοί πίστιν, δύναμιν, σοφίαν, σύνεσιν και παν καλόν, ού έκαστος χρείαν έχει. Ιδού η προστασία ημών, ιδού η σκέπη, ιδού η βοήθεια. Ιδού η χαρά, ιδού η ελπίς πάντων των χριστιανών.

Αλλά περισσότερων λόγων καιρός δεν υπάρχει. Υπό την ευλογίαν της Θεοτόκου υπό τας ευχάς της Εκκλησίας και τους γλυκείς ασπασμούς της Πατρίδος, επιστρέψατε ήδη ευτυχείς εις τα ίδια, επιστρέψατε χαίροντες και αγαλλόμενοι εις τους εναγωνίως αναμένοντας Υμάς συγγενείς, συναποφέροντες αυτοίς τας από της Εκκλησίας και της Πατρίδος ιεράς ευλογίας και συγκινήσεις.

Είπατε εις τους παμφιλτάτους και ποθεινούς υμών αδελφούς ό,τι είδετε και ηκούσατε. Είπατε εις τα αρχάς υμών ότι ο σεβαστός του τόπου Αρχιερεύς, ός το πρώτον ιερουργών, ευλογεί την Πανελλήνιον ταύτην Πανήγυριν, δεν εδεήθη μόνον υπέρ της Α. Μ. του Βασιλέως ημών Γεωργίου, αλλά και υπέρ της υγιείας της Α.Μ. του Σουλτάνου, ιδία όπως ο Θεός λαλή αγαθά υπέρ ημών εις την καρδίαν αυτού, και όν ευγνωμονούμεν δια τας ευκολίας άς πατρικώς παρέχει υμίν.

Οι χριστιανοί δεόμεθα υπέρ των Βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων.

Είπατε ότι είδετε τον ελληνικόν χριστιανικόν στρατόν γονυκλινούντα και λατρεύοντα τον ΙΗΣΟΥΝ, τιμώντα δε την υπέραγνον ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ.

Μεταβληθήτε εις τας πατρίδας υμών, επιστρέφοντες εις αγγέλους χαράς, εις καλά τέκνα της Πατρίδος, εις δοχεία του Αγίου πνεύματος ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το Σωτήριον του Θεού ημών προς δόξαν της Εκκλησίας και του Γένους ημών. Αμήν

Εφημερίς «ΠΡΟΟΔΟΣ», 12 Απριλίου 1908, αριθ. 527, 528

Ημερομηνία

Δικαιώματα

Ιωάννης Εμμ.Λαμπάκης

Μορφή

pdf/print text

Γλώσσα

Αναγνωριστικό

Ar1Ge-19080412-01

Κάλυψη

Χίος, 1908

Άρθρα - Articles Item Type Metadata

Όνομα Εντύπου

Πρόοδος

Θέμα / Topic

Εκφωνηθείς εν τη εξέδρα της πλατείας της προκυμαίας Τήνου κατά την Πανήγυριν της 25 Μαρτίου 1908, υπό του κ. Γ.Λαμπάκη, καθηγητού εν τω Εθν. Πανεπιστημίω και Γραμματέως της Α.Μ. της Βασιλίσσης ημών Όλγας

Συγγραφέας / Author

Ημερομηνία

12 Απριλίου 1908

Είδος Εντύπου

Aναφορά

Γεώργιος Δ. Λαμπάκης, “Άρθρα: Εκφωνηθείς εν τη εξέδρα της πλατείας της προκυμαίας Τήνου..",” Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη - Ψηφιακό Αποθετήριο, προσπελάστηκαν 24 Ιουνίου 2024, https://aol-apothetirio.com/items/show/7110.

Γεωεντοπισμός

Item Relations

This Item Σχέση Item: Χειρόγραφα: Λόγος